Estudi geotècnic

Per a la construcció de cases, primer de tot, és imprescindible disposar d’un terreny sobre el qual edificar. Com ja vam explicar en l’article “Terreny urbà o urbanitzable per a la nostra casa modular”, aquest terreny pot classificar-se en sòl urbà, urbanitzable o no urbanitzable. Bé, posem per cas que ja disposem d’un sòl urbà o urbanitzable. Ara hem de preguntar ¿és aquest sòl apte per a la construcció de cases? I és que, a més de l’anterior classificació, per a la construcció es fa necessari conèixer altres característiques del terreny: les seves particularitats geològiques. Legalment també cal fer un estudi del sòl per a dissenyar correctament l’estructura i fonaments en la construcció de cases. D’aquests estudis s’encarrega l’enginyeria geotècnica, de la qual parlarem en el present article.
La geotècnia és la branca aplicada de la geologia que estudia la composició i propietats de la zona més superficial de l’escorça terrestre, per a l’assentament de tot tipus de construccions i obres públiques. Així doncs, l’enginyeria geotècnica és l’enginyeria encarregada de realitzar aquests estudis. Els enginyers geotècnics recullen mostres del sòl, a nivell superficial i a metres de profunditat, i a partir d’elles avaluen si és possible la fonamentació d’estructures i la construcció de cases (cases convencionals o cases modulars), d’hospitals, escoles, ponts, túnels, centrals tèrmiques, hidroelèctriques i, en definitiva, tota mena de construcció.
Els estudis geotècnics comencen revisant les necessitats del projecte de construcció per establir quines són les propietats requerides a terra. I és que no es necessiten les mateixes característiques del sòl per a la construcció de cases modulars d’una sola planta que per a la de cases modulars de diverses plantes, així com no es necessita el mateix per edificar un gratacels, una fàbrica, un aeroport o col·locar una antena de telecomunicacions. Els enginyers geotècnics també han de fer estimacions de com interactuaran els fonaments de la construcció amb el sòl on s’ubicarà, així com estimacions del risc que suposaria per als humans construir-hi. Per exemple, si es tracta d’un lloc susceptible de patir un fluxos d’enderrocs, terratrèmols, ensorraments, despreniments, inundacions o empantanaments.
Les propietats del sòl més importants a nivell geotècnic són les següents: pes, calculat com l’acumulació de partícules sòlides, aigua i aire; resistència a la cisallament, que és la deformació produïda en un sòlid per l’acció de dues forces oposades, iguals i paral·leles; la permeabilitat, que mesura la capacitat de l’aigua de fluir a través del sòl i s’expressa en unitats de velocitat; la porositat, que és el càlcul del percentatge de volum de buits a terra en relació al volum total del sòl (aquests buits poden contenir aire, aigua o altres fluids); compressibilitat, que mesura el canvi de volum quan s’aplica pressió a terra.
Ara ja ho saps, abans de la construcció de cases i, concretament, de casa teva modular, cal fer un estudi geotècnic del sòl del terreny on pretens ubicar-la.  ¿Quan podem trucar-li?*
  ¿Disposa d'un terreny propi?*
  ¿On es troba?*
  ¿Metres quadrats que desitja construir?*
  ¿Quantes plantes necessita?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*