Estudi geotècnic

Una de les preguntes que més ens fan els clients quan ens ve a visitar la nostra casa modular pilot, és sobre l’estudi geotècnic. Abans de realitzar qualsevol projecte, cal conèixer les característiques del terreny. Amb aquesta finalitat, s’ha de realitzar un reconeixement geotècnic de la mateixa, on l’objectiu principal és la definició de la tipologia i dimensions de fonaments. El tipus de sòl és un dels factors més importants per a la construcció del teu habitatge. El millor terreny per construir són els anomenats terrenys cohesius, que són terrenys que presenten una alta resistència i d’altra banda, tenim els terrenys sense cohesió que són els que es componen de graves i sorres.

Per fer un estudi geotècnic no és obligatori fer un aixecament topogràfic però sí que és recomanable per poder situar amb precisió la casa al terreny, però sí seria indispensable en cas de tenir una parcel·la irregular o amb un pendent molt fort. Amb les dades de camp i de laboratori el pas final és la redacció de l’informe geotècnic en el qual es recull el context geològic de el terreny, les propietats geotècniques dels materials i les recomanacions de disseny i constructives.

Què és un estudi geotècnic?

Un bon estudi geotècnic és crucial per a un correcte càlcul i disseny de fonamentació i estabilitat d’edificis (evitant així riscos d’inseguretat de la fonamentació), identificar desperfectes en habitatges, esfondraments o esllavissades. Un estudi geotècnic el conjunt d’activitats que permeten obtenir la informació geològica i geotècnica de el terreny, necessària per a la redacció d’un projecte de construcció. L’estudi geotècnic es realitza prèviament a el projecte d’un edifici o d’un habitatge unifamiliar i té per objecte determinar la naturalesa i propietats de el terreny, fonamentals per definir el tipus i condicions de fonamentació.

Els estudis geotècnics ens permeten definir les dimensions i la tipologia de el projecte de tal manera que les càrregues suportades per estructures de contenció o generades per les cimentacions i excavacions no posin en perill l’obra estructural o generin situacions d’inestabilitat de les pròpies estructures o de el terreny . D’altra banda, un estudi geotècnic de qualitat permet anticipar possibles problemes de construcció relacionats o no amb l’aigua (profunditat de el nivell freàtic, filtracions, erosions internes, entre d’altres), determinar el volum i la maquinària adequada per a l’obra, el tipus de materials que han de ser excavats etc.

Realitzar un estudi geotècnic és clau i sempre aconsellable per després poder gestionar i contractar una assegurança decennal de l’habitatge. L’assegurança decennal és una assegurança de danys materials obligatori per llei que garanteix durant 10 anys tots els danys produïts per vicis o defectes que afectin l’obra fonamental: suports, fonamentació, bigues, forjats, murs de càrrega i qualsevol altre que afecti la resistència i estabilitat de l’edifici. Més informació sobre l’assegurança decennal de l’habitatge.

Codi tècnic de l’edificació

El CTE es defineix l’estudi geotècnic com el compendi d’informació quantificada pel que fa a les característiques de el terreny en relació amb el tipus d’habitatge prevista i l’entorn on s’ubica, que és necessària per a procedir a l’anàlisi i dimensionat dels fonaments. El CTE indica explícitament l’obligatorietat de realitzar un estudi geològic excepte les que compleixin les cinc condicions: 1. Que sigui una edificació tècnicament senzilla. 2. Que sigui una edificació d’escassa entitat constructiva. 3. Que sigui una edificació d’una sola planta. 4. Que no tingui caràcter públic o residencial. 5. Que no pugui afectar la seguretat de les persones. Com la nostra casa té caràcter residencial queda clara l’obligatorietat de fer l’estudi geotècnic de el terreny.

En CONSTRUIMOS TU CASA t’ajudem a aclarir tots els dubtes que tinguis. Comptem amb un departament que li pot ajudar a decorar la seva casa, donedesign.com. Per a més informació, contacti amb el nostre departament comercial o demaneu un pressupost.  ¿Quan podem trucar-li?*
  ¿Disposa d'un terreny propi?*
  ¿On es troba?*
  ¿Metres quadrats que desitja construir?*
  ¿Quantes plantes necessita?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*
  ¿Quant pressupost disposa?*