Depen del terreny una parcela pot ser urbanitzable o no, aixo es comproba amb uns estudis previs a l’obra.